Upozornění pro investory

SALUTEM FUND SICAV a.s. (dále jen “SALUTEM”) je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), jehož akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 ZISIF. V případě investice v rozmezí od 1 000 000 CZK (resp. 125 000 EUR) posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu SALUTEM.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu SALUTEM může v čase klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu SALUTEM v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Investice do fondu SALUTEM je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu SALUTEM tak, jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu SALUTEM.

Veškeré uvedené informace na internetových stránkách SALUTEM jsou určené výhradně pro propagační a informační účely a nepředstavují doporučení k investování, návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit zejména se zněním statutu a stanov fondu SALUTEM.

Detailní informace obsahující zejména stanovy fondu, statut fondu, Sdělení klíčových informací fondu SALUTEM (KIID) lze v listinné podobě získat na základě Vaší žádosti u administrátora Versute investiční společnost, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, 110 00  Praha 1,  nebo v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, která je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle ZISIF, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 ZISIF. Povinné informace lze dále získat na internetových stránkách administrátora www.versuteis.cz, anebo na internetových stránkách správce www.tillerfunds.cz.

Informace zveřejněné na internetových stránkách SALUTEM byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací. SALUTEM v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací.