Realitní investiční fond

Navracíme život budovám s investičním potenciálem v regionech ČR

Představme se

SALUTEM FUND SICAV, a. s., je fondem kvalifikovaných investorů obchodovaný na Burze cenných papírů Praha.

Portfolio fondu tvoří nemovitostní společnosti, které se zaměřují na výnosové reality, jak z oblasti průmyslových areálů, tak i rezidenčních nemovitostí. Zakladatelé fondu při výběru jednotlivých nemovitostí kladou důraz na výraznou diverzifikaci z hlediska typu realit i geografického umístění.

Minimální výnos 6 % p. a.

Příklad minimálního zhodnocení investice našich investorů při vstupní investici 1 milion korun.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií je ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Preferujete osobní setkání?

3 důvody pro vaši investici

Proč investovat se Salutem Fund?

Minimální výnos 6 % p. a.

Investorům garantujeme minimální výnos ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše fondového kapitálu. V praxi to znamená, že zhodnocení externího investora kryjí zakladatelé vlastním kapitálem.

Výběr nemovitostí zkušeným týmem

Výběr nemovitostí do portfolia provádíme za pomoci vlastního realitního týmu s více než 20letou zkušeností na nemovitostním trhu. V jeho čele stojí jeden ze zakladatelů fondu. Primárně se zaměřujeme na regiony mimo velká města, kde nacházíme zajímavější příležitosti k zhodnocení investice. Do portfolia volíme ty s nejvyšším potenciálem, ke každému investičnímu záměru zpracováváme analýzu ekonomické výhodnosti. Nejpřísnějšími hodnotiteli jsou pak sami zakladatelé, protože minimální výnos fondu kryjí vlastním kapitálem.

Kvalitní zajištění fondu

Se vstupem Salutem Fund na Burzu cenných papírů Praha se ještě zvýšila úroveň kontroly a regulace fondu. Kotace zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze, pololetní zprávy i komplexnější výroční zprávu. Akcie našich investorů jsou zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných papírů. Činnost fondu dozoruje Česká národní banka. Obhospodařovatelem fondu je TILLER investiční společnost a.s.  Depozitářem je Československá obchodní banka, a. s. Auditorem fondu je společnost NEXIA AP a.s.

Vývoj hodnoty fondu

Prioritní investiční akcie

Salutem Fund vydává dva druhy akcií: prioritní akcie pro externí investory a výkonnostní akcie pro zakladatele.

Celou výší svého fondového kapitálu, který připadá na jejich výkonnostní akcie, zakladatelé garantují minimální výnos 6 % p. a. Garanci hlídá investiční společnost, která je licencovaná Českou národní bankou. Mechanismus garance posoudila a potvrdila ve svém posudku také Ernst & Young, s.r.o.