Trh nemovitostí v ČR ožívá. Nejlepší doba pro investování je tady

09. 04. 2024

Sektor nemovitostí je jedním z největších investičních trhů v České republice. Výše cen bytů a rodinných domů je spolu s cenou za pronájem jedním z hlavních indikátorů trhu nemovitostí. V řadě vyspělých zemí nabízí investice do nemovitostí zajímavé výnosy a Česká republika rozhodně není výjimkou.

Z tohoto důvodu je oblast rezidenčních nemovitostí a trh hypoték detailně sledován ČNB. Nejvyšší historické ceny rezidenčních nemovitostí v téměř všech krajských městech byly dosaženy ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2022. V této době se ČNB vyjadřovala, že ceny nemovitostí jsou nadhodnoceny přibližně o 20 až 25 %. O jejich nadhodnocení se vyjadřovala i v loňském roce. Na trhu panovaly všeobecné obavy z prudkého poklesu cen a investice do nemovitostí nebyly považovány za vhodné.

Situace se však již změnila a podle ČNB ceny nemovitostí v České republice v loňském roce pravděpodobně dosáhly svého dna. Nedávno to ve své analýze uvedli Jan Frait, viceguvernér ČNB a Miroslav Plašil, ředitel odboru makroobezřetnostních analýz: „Růst cen rezidenčních nemovitostí v ČR v návaznosti na útlum dluhově financované poptávky během roku 2022 citelně zpomalil a ceny dosáhly ve 3. čtvrtletí 2022 svého maxima. Poté ceny rezidenčních nemovitostí tři čtvrtletí v řadě klesaly, k čemuž při bližším pohledu na jednotlivé segmenty přispěl zejména pokles cen bytů, při stagnaci cen rodinných domů a pokračujícím růstu cen pozemků. Ke stabilizaci cen došlo během 3. čtvrtletí 2023, a přestože v meziročním vyjádření zůstala dynamika nadále záporná, ceny již pravděpodobně dosáhly svého dna.

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Makroekonomicky-vyvoj-a-ceny-nemovitosti-v-CR-a-ve-svete

Kvůli poklesu poptávky ztratil stávající trh s nemovitostmi za poslední rok a půl velkou část likvidity, ta se však nyní začíná vracet.  Co to znamená pro investory? Začít investovat v těchto měsících se jim vyplatí, jelikož návratnost investic začíná stoupat.

Z regionálního přístupu se nabízí dva typy investičních příležitostí. Prvním typem jsou vybraná krajská města (např. Ústí nad Labem) s vyššími výnosy, druhou jsou rezidenční nemovitosti v menších městech. Ceny obou těchto typů nemovitostí jsou často významným způsobem nižší než například v Praze, díky čemuž z nich lze i při nižším nájemném získat vyšší výnosy.

Nutnou podmínkou je však umět tyto investiční příležitosti správně rozpoznat. Na každém z trhů existují investice s nadprůměrným či podprůměrným výnosem. Ideální situace investora je stav, kdy jeho jediná „práce“ spočívá v počáteční investici.

Jako první indikátor urychlující hledání investiční nemovitosti je často lokalita, jejíž výběr je v řadě případů ovlivněn bydlištěm investora – většina zejména malých investorů nebude investovat do nemovitosti na druhém konci České republiky. Tím však často (i vědomě) snižuje své výnosy.

Existuje však investiční způsob, při kterém toto omezení odpadá.

Jedná se o nabídku společnosti VBReal https://www.vbreal.cz/, která rekonstruuje a oživuje nemovitosti v regionech. Zaměřuje se na oblasti České republiky, kde se nachází atraktivní příležitosti pro nadprůměrné zhodnocení. Díky tomuto přístupu investor zapsaný v katastru nemovitostí jako jediný vlastník nejenže získá hodnotnou nemovitost ve výnosově atraktivní lokalitě, ale zároveň získává garantovaný 6 % až 8,1 % roční výnos pravidelně vyplácený každý měsíc.

Investor se totiž vyhne časové náročnosti a běžným komplikacím spojeným s pronajímáním nemovitosti. VBReal přebírá veškerou práci a péči o nemovitost na sebe, investor se díky tomu nemusí zabývat žádnými každodenními starostmi spojenými s pronájmem – od hledání spolehlivých nájemníků, přes správu nemovitosti včetně zajištění všech nezbytných oprav či řešení veškerých administrativních úkolů od schůzí SVJ až po zajištění toho, že vše bude v souladu s aktuálními zákony a předpisy. Majitel totiž obratem podepisuje nájemní smlouvu přímo se společností VBReal.

VBReal, člen silné nemovitostní a investiční skupiny Salutem, poskytuje investorům unikátní možnost získat zpět jejich plný investovaný kapitál prostřednictvím mechanismu zpětného odkupu, přičemž si zachovávají veškeré dosud vygenerované výnosy. Navíc pokud investor najde příležitost prodat danou nemovitost na trhu za vyšší cenu, může tak učinit, což představuje flexibilní a atraktivní přístup, jak své prostředky zhodnotit co nejvíce.

Díky našemu profesionálnímu přístupu a dlouholetým zkušenostem v oblasti financí, realit a správy nemovitostí, jsou byty investora vždy udržovány v perfektním stavu, což zvyšuje jejich hodnotu.

Všechny služby vztahující se ke koupené nemovitosti jsou součástí komplexní nabídky VBReal. Jsou tedy zdarma, bez skrytých poplatků či provizí. Výsledkem je uživatelsky příjemná a ekonomicky výhodná volba pro každého investora, který chce investovat do nemovitostí s minimem rizik, bez časové náročnosti a se zbavením se starostí o správu s maximálním komfortem.

With the current revival of the real estate market in the Czech Republic, now is the ideal time to explore investment opportunities.

In the Czech Republic, the real estate sector emerges as a significant player in the investment market. The price levels of apartments and houses serve as vital indicators, reflecting the state of the real estate market, alongside rental prices. It is noteworthy that the Czech Republic, much like other developed nations, presents lucrative opportunities for real estate investments.

The Czech National Bank (CNB) pays close attention to the residential property and mortgage markets for the purpose of monitoring their stability. The highest historical residential property prices in nearly all regional cities were recorded in Q2 and Q3 of 2022. During this timeframe, the CNB stated that property prices were overpriced by approximately 20 to 25%. It also made observations about their overvaluation in the prior year. There was a prevailing concern in the market regarding a sharp decline in prices, and investing in property was not deemed suitable.

According to the analysis conducted by Jan Frait, Deputy Governor of the CNB, and Miroslav Plašil, Director of the Macroprudential Analysis Department, there has been a significant change in the situation. The CNB indicates that property prices in the Czech Republic probably hit their bottom last year:

„The growth of residential real estate prices in the Czech Republic slowed down considerably during 2022 following a slowdown in debt-financed demand and prices reached their peak in Q3 2022. Thereafter, residential real estate prices declined for three consecutive quarters, which, when looking more closely at individual segments, was mainly driven by a decline in apartment prices, with stagnation in prices of detached houses and continued growth in land prices. Price stabilization occurred during Q3 2023, and although momentum remained negative on a year-over-year basis, prices have likely bottomed out.“

The real estate market has experienced a decrease in liquidity due to a drop in demand over the past year and a half, but there are indications of a turnaround. For investors, this suggests that the current period may be an advantageous time to start making investments.

There are two types of investment opportunities available through the regional approach. The first type includes selected regional cities such as Ústí nad Labem, which offer higher yields. The second type comprises residential properties in smaller towns. The prices for both these property types are often significantly lower than those in Prague. This implies that despite lower rents compared to Prague, they can still generate higher yields.

Recognizing these investment opportunities accurately is a crucial requirement. Each market presents investments with returns that can be either above or below average. The best-case scenario for an investor is one where their primary task is the initial investment.

The first factor that often influences the search for an investment property is its location, which is often determined by the investor’s place of residence – many small investors, specifically, refrain from investing in a property located far away in the Czech Republic. However, by doing so, they frequently even knowingly diminish their returns

Nonetheless, a certain investment technique exists that eliminates this restriction.

The company VBReal (https://www.vbreal.cz/) is extending an offer to you. VBReal’s primary objective is to redevelop and breathe new life into properties located in specific regions of the Czech Republic, particularly in areas where there are attractive opportunities for above-average appreciation. By adopting this targeted approach, investors who are registered as sole owners can secure a valuable property in a prime income-generating location, while also benefiting from a guaranteed annual return of 6% – 8.1% that is paid out consistently each month.

The investor is able to steer clear of the time-consuming and typical issues linked with renting out a property. VBReal handles all aspects of property management, allowing the investor to avoid dealing with any daily concerns related to renting – from finding trustworthy tenants, to property maintenance, necessary repairs, administrative tasks like attending Homeowner Association (HOA) meetings, and ensuring compliance with current laws and regulations. The owner enters into the lease agreement directly with VBReal.

As a member of the Salutem Group, VBReal provides investors with an exceptional prospect to reclaim their complete invested capital through a buyback mechanism, while still maintaining all the returns generated thus far. Furthermore, should an investor come across a favourable market situation where they can sell the property at a higher price, they have the option to do so, offering a flexible and enticing strategy to maximize the value of their funds.

VBReal’s comprehensive offer encompasses all services associated with the purchased property, and the best part is that they are provided free of charge. There are no hidden fees or commissions, ensuring complete transparency. This ensures a user-friendly and economically advantageous choice for investors looking to minimize risk and maximize comfort. With VBReal, investing in real estate becomes hassle-free and worry-free.