Výhody investic do malých fondů

30. 01. 2024

Při investování do nemovitostí je na trhu několik velmi velkých fondů, které jsou sledovány. Investoři si však často neuvědomují, že výběrem fondu podle jeho velikosti zároveň vybrali také samotnou velikost jednotlivých investic fondu a že toto rozhodnutí patří mezi klíčová. 

Řada investorů opomíjí při svém rozhodování velkou výhodu malých fondů – mnohem větší flexibilita portfolia, a to včetně jeho možné koncentrace. Výhody využívají hlavně malé fondy, které disponují  týmem analytiků pokrývajících celou Českou republiku.

Malých nebo středně velkých investičních příležitostí je na trhu výrazně více než velkých, a to  po celé České republice Jejich nalezení a realizace ve vybraných regionech je sice těžší, ale efektivní kombinace týmu zastoupeného v regionech a získání méně dostupných informací umožňuje menším regionálně zaměřeným fondům nalézt výrazně lepší investiční příležitosti. Takovýto fond má možnost najít mezi na první pohled velkým množstvím investičních příležitostí skutečnou investiční perlu.

Tento názor zastává dokonce i jeden z nejslavnějších investorů světa, W. Buffett, přezdívaný jako Věštec z Omahy, jehož společnost spravuje v koncentrovaném portfoliu stovky miliard dolarů. Warren Buffett opakovaně říká, že kdyby spravoval menší objem peněz, byl by výnos výrazně vyšší než výnosy, které dosahuje při správě společnosti Berkshire Hathaway. Zároveň i v něm používá koncentraci portfolia, nevlastní akcie stovek společností. Investoři by tedy při svém rozhodování neměli zapomínat, že velikost fondu je velmi důležité rozhodnutí a neměl by automaticky vybírat pouze mezi největšími.

Benefits of investing in small funds

When investing in real estate, several very large funds are tracked in the market. However, investors often do not realize that by choosing a fund based on its size, they are also choosing the actual size of the fund’s individual investments and that this is one of the key decisions. 

Many investors overlook a major advantage of small funds in their decision-making – much greater portfolio flexibility, including potential portfolio concentration. This advantage is mainly used by small funds that have a team of analysts covering the whole Czech Republic. There are significantly more small or medium-sized investment opportunities on the market than large ones across the Czech Republic. Such a fund has the opportunity to find a real investment pearl among a seemingly large number of investment opportunities.

Even one of the world’s most famous investors, W. Buffett, called the Oracle of Omaha, whose company manages hundreds of billions of dollars in a concentrated portfolio, holds this view. Warren Buffett has repeatedly said that if he managed a smaller amount of money, the returns would be significantly higher than the returns he achieved managing Berkshire Hathaway. At the same time, even there he uses portfolio concentration; he doesn’t own shares in hundreds of companies. Investors should therefore remember that fund size is a very important decision and should not automatically choose only among the largest.