Inflace v eurozóně v březnu 2024

04. 04. 2024

V březnu se meziroční míra inflace v zemích eurozóny snížila z únorových 2,6 % na 2,4 % a je tedy mírně nižší než očekávaná 2,5 %. Pod 3% úroveň se dostala poprvé za dva roky, přesto inflace zůstává nad 2% cílem stanoveným Evropskou centrální bankou (ECB) a jakýkoliv pokrok směrem k tomuto cíli je pozitivní.

Kategorie potravin, alkoholu a tabáku přestala být po poklesu z únorových 3,9 % na březnových 2,7 % kategorií s nejvyšší meziroční mírou inflace. Tou se staly služby s růstem cen stejně jako v únoru o 4,0 %.  Růst cen průmyslového zboží se zpomalil z 1,6 % na 1,1 %, pokles cen energií se změnil z 3,7 % na 1,8 %. Jádrová inflace (inflace vyjma potravin a energií) se snížila z 3,1 % na 2,9 %.

Je důležité poznamenat, že inflace se v jednotlivých zemích eurozóny liší o několik procentních bodů. Toto je souhrn situace v jednotlivých zemích podle údajů Eurostatu:

Trojicí zemí alespoň dvojnásobně překonávající cílovou 2% míru inflace ECB jsou Chorvatsko (4,9 %), Rakousko (4,2 %) a Estonsko (4,1 %). Proti tomu 3 země mají inflaci na poloviční či nižší úrovni cílové inflace ECB, jedná se o Litvu (0,3 %), Finsko (0,7 %) a Lotyšsko (1,0 %). Obě tyto trojice mají stejné složení jako v lednu i únoru. Pozoruhodné je trvalé rozdělení Pobaltí mezi země s nejvyšší a nejnižší inflací, tato situace není v Evropské unii běžná.

Z pohledu České republiky její únorová míra inflace podle metodiky EU činila 2,2 % a je nižší než březnová ve všech sousedních zemích eurozóny (Rakousko 4,2 %, Slovensko 2,5 % a Německo 2,3 %).

Evropská centrální banka udržuje svůj konzervativní postoj, ovlivněný nově příchozími údaji, které zatím neopodstatňují snížení úrokových sazeb navzdory značnému pokroku v boji proti inflaci a jakékoli budoucí změny úrokových sazeb budou záviset především na vývoji jádrové inflace. Takto ECB signalizuje důležitost spoléhání se na jednoznačná a stabilní data. První možné snížení sazeb by mohlo proběhnout na zasedání v červnu.

Reálná úroková sazba ECB činí po odečtení míry inflace 2,1 %, reálná úroková sazba ČNB vypočítaná na základě únorové míry inflace v České republice podle metodiky EU dosahuje 3,5 %. Ukazuje to, že bankovní rada ČNB je i při probíhajícím snižování úrokových sazeb mnohem větším jestřábem než vedení ECB. Při očekávaném pomalém růstu ekonomiky ČR plus zohlednění slabého vývoje německé ekonomiky by bylo vhodné jestřábí politiku zmírnit rychlejším snižováním úrokových sazeb než dosud.

Eurozone inflation in March 2024

Eurozone annual inflation declined to 2.4% in March, down from 2.6% in February, slightly below the projected 2.5%. This drop below 3% for the first time in two years is noteworthy. Nevertheless, inflation continues to surpass the ECB’s 2% target, so any steps taken towards achieving this target are viewed positively.

After dropping from 3.9% in February to 2.7% in March, the category of food, alcohol, and tobacco no longer has the highest annual inflation rate. Services now lead with a price growth of 4.0%, consistent with February. The growth in prices of manufactured goods slowed from 1.6% to 1.1%, while the decline in energy prices changed from 3.7% to 1.8%. Core inflation, which excludes food and energy, decreased from 3.1% to 2.9%.

It is crucial to acknowledge that inflation rates differ by several percentage points throughout the euro area. Eurostat’s report provides a comprehensive summary of the situation in each country.

Croatia (4.9%), Austria (4.2%), and Estonia (4.1%) are the three countries that have exceeded the ECB’s 2% inflation target on multiple occasions. In contrast, Lithuania (0.3%), Finland (0.7%), and Latvia (1.0%) are the three countries where inflation remains at half or below the ECB’s target. It is worth noting that these three countries have maintained the same composition since January and February. What is particularly noteworthy is the persistent disparity between the Baltic countries, with the highest and lowest inflation rates, which is an uncommon situation within the European Union.

The Czech Republic reported a February inflation rate of 2.2% according to the EU methodology, which was lower than the March rates in neighboring euro area countries such as Austria (4.2%), Slovakia (2.5%), and Germany (2.3%). The European Central Bank continues to maintain a conservative approach, holding off on interest rate cuts until further data justifies such actions, despite progress in the battle against inflation. The decision on future rate changes will be based on core inflation trends, emphasizing the significance of reliable and consistent data. The first potential rate cut could be discussed at the June meeting.

The ECB’s real interest rate after deducting the inflation rate is 2.1%, while the CNB’s real interest rate calculated based on the February inflation rate in the Czech Republic according to the EU methodology is 3.5%. This comparison clearly demonstrates the CNB board’s more hawkish stance in contrast to the ECB management, despite the ongoing interest rate cuts. Considering the projected sluggish expansion of the Czech economy and taking into consideration the fragility of the German economy it would be prudent to ease the hawkish policy by implementing more rapid interest rate cuts than previously undertaken.